Informacja o sposobie realizacji zadań przez szkoły w okresie pandemii

Zgodnie z §2, ust. 4 Rozp. MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty…… dyrektor szkoły ma prawo podejmować decyzję o sposobie realizacji zajęć w szkole. Jednocześnie w myśl §2, pkt. 5 dyrektor ma obowiązek informować m.in. organ nadzoru pedagog. o tym fakcie. Dlatego CEA zobowiązuje dyrektorów wszystkich szkół do przesłania do wizytatora (może być drogą e-mailową) informacji o  każdym typie szkoły oddzielnie, a dotyczącym:

  • czy szkoła prowadzi wszystkie zajęcia w formie zdalnej
  • jakie przedmioty realizowane są w formie stacjonarnej
  • jakie przedmioty realizowane są w formie mieszanej (na czym polega forma mieszana)
  • czy szkoła prowadziła konsultacje (jeśli tak, to z jakich przedmiotów i dla jakich klas)

Ponadto, w krótkiej formie syntetycznego opisu należy odpowiedzieć na następujące zagadnienia:

1. Trudności w realizacji nauczania zdalnego i sposoby pokonywania tych trudnosci

2. Najczęściej wykorzystywane formy pracy zdalnej

3. Realizacja szkolnego planu nauczania

4. Realizacja podstawy programowej

5. Bieżące ocenianie uczniów

6. Frekwencja uczniów.

7. Rezygnacje uczniów z nauki.

8. Monitorowanie obciążeń uczniów pracą zdalną

9. Dokumentowanie działań kształcenia na odległość przez nauczycieli

10 Zdalne posiedzenia Rady Pedagogicznej i ew. innych organów szkoły

11. Informacja o pracy szkoły w okresie pandemii ( jak wspiera szkoła uczniów w przygotowaniu do konkursów, jak wspiera uczniów pedagog szkolny, komunikacja z rodzicami,jak działa administracja)

Termin przekazania przez szkoły do mojego biura powyższych informacji upływa w dniu 7 kwietnia 2021 r. Powyższe informacje dotyczą działań szkół w okresie od 9 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r.