Konsultacje dla uczniów w szkołach z przedm. ogólnokształcącymi

W wyniku uwagi poczynionej w trakcie ostatniej konferencji z dyrektorami szkół artystycznych prowadzonej poprzez Skypa, pragnę zwrócić uwagę, na zapis w parag. 3, pkt. 4 na Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. z 2020 r. póz. 871). Mówi on o konieczności prowadzenia konsultacji dla uczniów wszystkich klas w szkołach realizujących kształcenie ogólne w dniach 1-7 czerwca 2020 r. Oznacza to, że te szkoły artystyczne w naszym regionie, które prowadzą kształcenie ogólne, powinny zaplanować, przygotować i prowadzić takie konsultacje.

Dyrektorzy tych szkół przygotują plan konsultacji i sprawne ich przeprowadzenie z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa.