Zmiany w rozporządzeniach MEN odnoszące się do szkolnictwa artystycznego

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w dniu 15 maja 2020 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871)

oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872)

Rozporządzenia wprowadzają szczególne rozwiązania w odniesieniu do szkolnictwa artystycznego w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, a także do końca obecnego roku szkolnego, polegające m. in. na:

  • szczególnym uregulowaniu procesu rekrutacyjnego do szkół artystycznych na rok szkolny 2020/2021
  • odstąpieniu od przeprowadzania egzaminów promocyjnych i końcowych
  • możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dyplomantów, w zakresie przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym w części praktycznej
  • możliwości udostępnienia sal dydaktycznych uczniom w celu ćwiczeń mających na celu przygotowanie się do egzaminów lub wykonania pracy dyplomowej
  • możliwości zakwaterowania niektórych uczniów w bursach i internatach w okresie zdawania egzaminów

Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie wprowadzanych regulacji znajdują się na stronie Wydziału Prawnego CEA:

https://prawo.cea-art.pl/zmiany-rozporzadzen-men-covid-19-dotyczace-szkolnictwa-artystycznego/


Ponadto Centrum informuje, że biorąc pod uwagę wprowadzone zmiany, aktualnie trwają prace nad wytycznymi w zakresie organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów na terenie szkół, internatów i burs.