Nauczanie zdalne

W związku z pismem Dyrektora CEA w Warszawie dra Z. Bujanowskiego z dnia 19 marca 2020 r., w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia  form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, oczekuję od dyrektorów wszystkich szkół podjęcia działań mających na celu wdrożenie tego typu nauczania w szkołach artystycznych. Jednocześnie przypominam, że dyrektorzy swe decyzje wobec pracowników podejmują w formie zarządzenia.

Proszę o podjęcie działań w ramach obowiązującego porządku prawnego. Do celów nauczania na odległość należy wykorzystać wszystkie dostępne komunikatory społeczne (kontakt tą drogą jedynie za zgodą rodziców ucznia). Jednocześnie przypominam, że wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek działań edukacyjnych na terenie szkoły lub w domu ucznia.

Podjęte przez nauczycieli działania edukacyjne powinny być dokładnie dokumentowane czy to za pomocą dziennika elektronicznego, czy też w innej formie. Przekierowanie pracowników administracji na pracę zdalną powinno mieć swe umocowanie w odpowiednim rozporządzeniu dyrektora szkoły.