Jeszcze o urlopach dyrektorów

W związku z nieprawidłościami w planowaniu urlopów wypoczynkowych przez dyrektorów pragnę zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisem Art. 64, ust.2a Karty Nauczyciela osobom pełniącym funkcje kierownicze w szkole przysługuje 35 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Stosowanie przez niektórych dyrektorów zapisu  Art. 167 Kodeksu Pracy mówiącego o tzw. 4 dniach urlopu “na żądanie” nie ma wg. oceny DSA zastosowania w przypadku osób objętych Kartą Nauczyciela. Wg. Kodeksu Pracy pracownikowi takiemu przysługuje 26 dni urlopu i wówczas ma zastosowanie zapis Art. 167 Kodeksu Pracy. W przypadku nauczycieli stosujemy zapis Art. 64 KN , gdzie jest mowa o 35 dniach urlopu.

Dlatego dyrektorów, którzy w swych planach urlopowych umieścili zapis o 4 dniach urlopu “na żądanie” proszę, aby w trybie pilnym dokonali korekty pisemnej tych planów, ujęli 35 dni urlopu i przesłali do mnie poprawione plany urlopowe. Jednocześnie przypominam, że w szkołach gdzie jest jakiekolwiek inne stanowisko kierownicze poza dyrektorem , w trakcie urlopu dyrektora może zastępować go jedynie ta osoba, która zajmuje stanowisko kierownicze.