Program BEZPIECZNA +

Państwo
Dyrektorzy
Szkół Artystycznych
prowadzonych
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie § 11 ust.12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna + oraz w związku z otrzymaniem do wiadomości pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2016 r., znak: DE-WB.3513.2.28.2016.AS, w którym zapisana została wysokość wsparcia finansowego dla szkół artystycznych na rok 2016 na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza, poprzez Centrum Edukacji Artystycznej, drugi nabór wniosków do rządowego programu Bezpieczna+.

Wnioski powinny być przesłane w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2016 r., na adres mailowy:butkiewicz@cea.art.pl .

Wniosek przesłany przez szkołę powinien zawierać niezbędne informacje, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszego pisma.

Jednocześnie przypominamy, że Program Bezpieczna+:

  1. jest realizowany od roku 2015
  2. nabór wniosków prowadzony jest i będzie w latach: 2016-2018
  3. każda szkoła może skorzystać z dofinansowania jeden raz w trakcie trwania Programu
  4. wsparcie finansowe kierowane będzie do szkół poprzez dofinansowanie dla organu prowadzącego
  5. szkoły artystyczne, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Programu, składają sprawozdanie jakościowo – ilościowe do dnia 30 stycznia roku następnego, natomiast rozliczają się finansowo do końca roku kalendarzowego, w którym otrzymały środki finansowe.

Do pobrania: