Godziny ponadwymiarowe kadry kierowniczej

Centrum Edukacji Artystycznej poleciło mi zebranie wszystkich wniosków kadry kierowniczej szkół prowadzonych przez MKiDN dotyczących godzin ponadwymiarowych w roku szk. 2018/19. Do dnia 10 czerwca oczekuję na w/w  pisemne (!!!) wnioski dotyczące godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i pozostałej kadry kierowniczej.

We wnioskach tych należy podać: imię i nazwisko osoby wnioskowanej, stanowisko, realizowane pensum godz., ilość wnioskowanych godzin ponadwymiarowych, kwalifikacje kierunkowe i pedagogiczne, proponowany przydział wszystkich godzin tej osoby w poszczególnych klasach z podaniem przedmiotów realizowanych, wybitne, udokumentowane osiągnięcia uczniów i inne osiągnięcia dydaktyczne, inne względy organizacyjne powodujące konieczność składania wniosku, w jakich innych szkołach i w jakim wymiarze pracuje ta osoba.